Місцезнаходження: 15600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МЕНА, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,БУДИНОК 2, ОФІС 3
Ідентифікаційний код(ЄДРПОУ) - 26034387
Місцезнаходження за КОАТУУ - 7423010100

 

Кредитом наданим члену кредитної спілки є грошові кошти, надані кредитною спілою члену кредитної спілки (позичальникові) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

 

Кредитна спілка „Дія” надає членам кредитної спілки наступні види кредитів:

За строком дії договору:

1) кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців включно;

2) кредити з терміном погашення більше 12 місяців.

 

За цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

3) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

4) споживчі кредити, в тому числі;

4.1.придбання транспорту

4.2.придбання аудіо, відео, побутової техніки та комп’ютерів,

4.3.інші потреби:

 4.3.1. навчання, лікування, відпочинок, весілля, народження дитини,  поховання;

 4.3.2. ремонт побутової техніки, оформлення права власності, особисті потреби.

 

За методами надання суми кредиту :

1) кредити, що  видаються однією сумою;

2) кредитна лінія

 

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;


 

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення, не заборонені законодавством.

 

За типом процентної ставки:

1) фіксована.

 

Розмір плати (процентів), яка встановлюється для окремих видів кредитів, затверджується рішенням спостережної ради кредитної спілки виходячи із наступних критеріїв: строку користування, цільового призначення, розміру облікової ставки, режимів сплати процентів і основної суми кредиту, порядку надання, потреб членства, ринкових тенденцій та попереднього досвіду надання кредитів членам кредитної спілки за умови збереження доходності на рівні, що забезпечує беззбиткову діяльність кредитної спілки.

 

Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали наступних документів:

     -  заяву про надання кредиту;

     - паспорт або документ, що його заміняє;

     - довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру або інший документ що містить інформацію щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків – фізичної особи; 

        - інформація про наявність джерел для погашення суми кредиту та виплати процентів за користування ним (довідка про заробітну плату щонайменше за останні 3 місяці, довідка з місця роботи про працевлаштування на постійну роботу, довідка центру зайнятості про постановку на облік, довідка про призначення пенсії, декларація про доходи фізичної особи, довідка сільської ради про наявність особистого господарства, тощо)

           Інші документи, які позичальник вважає за доцільне надати для оцінки свого фінансового     стану та   платоспроможності, а також спроможності виконувати зобов’язання за договором кредиту.

 

     До заяви про надання комерційних кредитів та кредитів на ведення фермерських господарств необхідно додати документ, який підтверджує реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, свідоцтво про сплату податку, довідку з Державної податкової інспекції або звіт суб’єкта підприємницької діяльності за останній квартал (рік), тощо.

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу платоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

 

 

    Всі документи позичальника розглядаються кредитним комітетом.

 

Інформація, необхідна для отримання споживчого кредиту споживачем (наявні та можливі схеми кредитування, тарифи та умови на яких кредитна спілка надає споживчі кредити) згідно ЗУ "Про споживче кредитування"

 

Примірна схема погашення кредиту. Кредит  видано на споживчі потреби - 1000,00 грн. 00 коп.  терміном на 12 місяців під 60% річних.

Класична схема погашенняредит з рівними платежами основної суми):

                                                                                       К-ть

                                                          NN          Дата                                    Cплата

                                                                                        днів

                                                           1    06.06.2017          0               0,00   -   дата отримання кредиту

                                                           2    06.07.2017         30             132,65

                                                           3    06.08.2017         31             130,04

                                                           4    06.09.2017         31             125,80

                                                           5    06.10.2017         30             120,32

                                                           6    06.11.2017         31             117,30

                                                           7    06.12.2017         30             112,10

                                                           8    06.01.2018         31             108,81

                                                           9    06.02.2018         31             104,56

                                                          10   06.03.2018         28             98,67

                                                          11   06.04.2018         31             96,07

                                                          12   06.05.2018         30             91,55

                                                          13   06.06.2018         31             87,62

                                                    Сплачено всього:             1325,49

                                                    

                                                    Переплачено всього:        325,49

                                                     Термін:                               12

Графік є приблизним і залежить від строку дії договору та  інш.

 

Оцінка кредитоспроможності позичальника

До укладення договору про споживчий кредит кредитна спілка, використовуючи свої професійні можливості, здійснює оцінку кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а за потреби – доходи споживача та мету отримання кредиту.

Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.

 

ПРАВИЛА

СПІВПРАЦІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ « ДІЯ» З ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОДАТКОВІ ТА СУПУТНІ ПОСЛУГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ  КРЕДИТ.

 

                                        Розділ 1. Загальні положення

 

1. ПРАВИЛА співпраці кредитної спілки « ДІЯ» з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит (далі - Правила), розроблені на виконання ч.3. ст.20 Закону України «Про споживче кредитування».

2. Правила містять положення щодо співпраці кредитної спілки «ДІЯ» (далі – кредитна спілка) з особами, які надають додаткові та супутні послуги за договором про споживчий кредит (далі – треті особи); вимоги до третіх осіб, а також вимоги до договорів, що приймаються кредитною спілкою у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту.

3. Кредитна спілка співпрацює з третіми особами з урахуванням наступних правил.

3.1. Кредитна спілка співпрацює лише з третіми особами, які відповідають вимогам встановленим у Розділі 2 Правил.

3.2. До укладання договору із третіми особами співпраця кредитної спілки з такими особами здійснюється виключно в межах необхідних для отримання інформації щодо їх відповідності вимогам кредитної спілки та укладення договору, з дотриманням законодавства щодо захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом.

3.3. Після укладання договору про споживчий кредит, договору забезпечення чи договору про надання додаткових чи супутніх послуг з третіми особами, співпраця здійснюється виключно в порядку передбаченому такими договорами та законодавством.

3.4. Співпраця з третіми особами базується на уникненні будь-яких узгоджених та координуючих дій (офіційна чи неофіційна домовленість, угода, рішення тощо), що обмежують конкуренцію між фінансовими установами або третіми особами на відповідних ринках і відповідно до ст.6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» кваліфікуються як антиконкурентні узгоджені дії.

 

Розділ 2. Вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні     послуги за договором про споживчий кредит.

 

2.1. Вимоги до поручителів

Поручителем за споживчим кредитом може бути будь-яка фізична особа, майнове становище і ділові якості якої не викликають сумнівів у кредитної спілки. Зокрема:

• Повна цивільна дієздатність;

• Громадянство України;

• Зареєстроване місце проживання на території України;

• Вік не менше 18 років та не більше 75 років;

• Щомісячний дохід у розмір не менш ніж 5 % від суми споживчого кредиту;

• Наявність трудових відносин із роботодавцем (здійснення підприємницької діяльності ) не менш ніж протягом 3 місяців;

• Відсутність судимості;

• Щодо поручителя не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення його до кримінальної відповідальності.

• Відсутність непогашених кредитів у інших фінансових установах станом на дату надання споживчого кредиту;

• Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання поручителем зобов’язань за договорами.

•  інше.

 

2.2. Вимоги до заставодавців

• Повна цивільна дієздатність;

• Громадянство України;

• Зареєстроване місце проживання на території України;

• Вік не менше 18 років та не більше 75 років;

• Щомісячний дохід у розмір не менш ніж 5 % від суми споживчого кредиту;

• Відсутність судимості;

• Щодо заставодавця не ведеться досудове розслідування, не відкрито кримінальне провадження, відсутня справа у суді щодо притягнення його до кримінальної відповідальності;

• Відсутність непогашених кредитів у інших фінансових установах станом на дату надання споживчого кредиту;

• Відсутність судових спорів із фінансовими установами, юридичними чи фізичними особами щодо невиконання заставодавцем зобов’язань за договорами;

•  інше.

 

Розділ 3 Вимоги  до договорів,  що приймаються  кредитною  спілкою  у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою

надання (подальшого обслуговування) кредиту.

3.1.  Договора  поруки  та   договора застави,  що  укладаються  для забезпечення  виконання  споживачем  зобов’язань  за  договором  про споживчий  кредит.

3.1.1.Загальні вимоги  до договорів забезпечення.

Договір забезпечення (поруки, застави,) має бути укладений у письмовій формі.

Стороною  за договором забезпечення  може виступати лише особа, яка відповідає  Вимогам  до  осіб  за  договорами  забезпечення,  що    встановлені  у Розділі 2 Правил.

Договори забезпечення  укладаються на основі зразків договорів  наданих  кредитною  спілкою споживачу. Такі зразки договорів не є публічними договорами чи договорами про приєднання та можуть бути змінені за згодою сторін за умови виконання вимог законодавства щодо обов’язковості  істотних умов.

3.1.2. Порука

Договір поруки повинен містити:

-  Визначення  зобов’язання,  яке  забезпечується  порукою,  його  зміст  та розмір, зокрема реквізити основного договору, його предмет, строк виконання тощо;

-  Обсяг  відповідальності  поручителя,  (поручитель  відповідає  перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків);

- Відомості про сторони: кредитора і поручителя; 

- Відомості про боржника.

3.1.3. Застава

У договорі застави:

-  Визначаються  суть,  розмір  і  строк  виконання  зобов’язання, забезпеченого заставою;

 - Подається опис предмета застави;

- Визначаються інші умови, погоджені сторонами договору. 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

До укладення договору про споживчий кредит спілка, використовуючи свої професійні можливості, здійснює оцінку кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача,  мету отримання кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями.

Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.