Місцезнаходження: 15600, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МЕНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО МЕНА, ВУЛИЦЯ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ,БУДИНОК 2, ОФІС 3
Ідентифікаційний код(ЄДРПОУ) - 26034387
Місцезнаходження за КОАТУУ - 7423010100

   Кредитна спілка залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:

     - строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок;

     - внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу.

 

   Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення зі спливом встановленого договором строку.

   Внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу - грошові кошти унесені до кредитної спілки її членом на  договірних умовах, на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору.

 

Кредитна спілка може залучати внески (вклади)  із застосуванням наступних умов:

За строками внесення внесків (вкладів) згідно таких видів:

1. внески (вклади) на депозитний рахунок на вимогу (строком від 1 до 60 місяців включно)

2. внесок (вклад)  від 1  до  3 місяців (включно);

3. внесок (вклад)  від 4  до  13 місяців (включно);

4. внесок (вклад) від 14 до 24 місяців (включно);

5. внесок (вклад)  від 25 до 60 місяців (включно);

За способом виплати процентів:

1. з виплатою процентів щомісячно;

2. з виплатою процентів щоквартально;

3. з виплатою процентів в кінці дії договору.

За режимом довнесення суми внеску (вкладу) протягом дії договору:

1. з правом довнесення частини суми внеску (вкладу);

2. без права довнесення частини суми внеску (вкладу).

За режимом зняття частини суми внеску (вкладу) протягом дії договору без   розірвання договору:

1. з  правом зняття частини суми внеску (вкладу).

2. без права зняття частини суми внеску (вкладу).

За можливістю капіталізації:

1. без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу).

За можливістю застосування в договорах про залучення  внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки змінних процентів:

1) Якщо член кредитної спілки з яким кредитною спілкою укладено договір про залучення внеску (вкладу) (далі – вкладник) не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), то договір про залучення внеску (вкладу) вважається припиненим з дати вказаної у договорі; внесок (вклад), знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за отриманням внеску (вкладу), при цьому кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.

2) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

3) Якщо відповідно до договору про залучення строкового внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються у розмірі 8 річних% (вісім) процентів річних, за фактичний строк користування внеском (вкладом). При цьому, різниця між фактично отриманими вкладником процентами за початковою ставкою вказаною у договорі про залучення строкового внеску (вкладу), та нарахованими процентами за ставкою, що встановлена у договорі  про залучення строкового внеску (вкладу), на випадок дострокового розірвання договору зі ініціативи вкладника, на підставі здійсненого кредитною спілкою перерахунку повертається кредитній спілці вкладником в день повернення внеску (вкладу).

Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) на вимогу, внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) не перераховуються.

4) Всі зміни до договору про залучення внеску (вкладу), в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів з дотриманням строків та порядку передбачених договором про залучення внеску (вкладу).

Мінімальний та максимальний строк дії договорів за окремими видами строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

Для договорів про залучення строкових внесків (вкладів) за строком внесення встановлюються наступні строки дії договорів:

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок строком  від 1  до  3 місяців(включно) - мінімальний строк дії договору - 1 місяць, максимальний строк дії договору -  3 місяці;

2) внесок (вклад)  на депозитний рахунок  від 4  до  13 місяців (включно) – мінімальний строк дії договору -  4 місяці, максимальний строк дії договору  - 13 місяців;

3) внесок (вклад) на депозитний рахунок від 14 до 24 місяців (включно) - мінімальний строк дії договору - 14 місяців, максимальний строк дії договору  - 24 місяці;

4) внесок (вклад) на депозитний рахунок від 25 до 60 місяців (включно) - мінімальний строк дії договору - 25 місяців, максимальний строк дії договору - 60 місяців.

Мінімальний та максимальний розміри вкладів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок.

За строковими внесками (вкладами) на депозитні рахунки та внесками (вкладами) на депозитні рахунки на вимогу, за умови, що зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладів за одним договором становлять:

- мінімальний – 50 (п’ятдесят) гривень;

- максимальний – 150000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень.